Znowelizowana Karta Nauczyciela
Przepisy wykonawcze, komentarze, wynagradzanie i awans nauczycieli
stan na dzień 10 czerwca 2004 roku

Tekst jednolity Karty Nauczyciela

Obwieszczenie MENiS z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta Nauczyciela oraz późniejsze zmiany:
Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 11 grudnia 2003 r. uchylająca ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela
Projekt ustawy z dnia ................ o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Czcionką pogrubioną i kolorową zaznaczono wszelkie zmiany
Karty Nauczyciela od 5 kwietnia 2000 r. do 29 maja 2003 r.:

Ustawą z dnia 18 lutego 2000 r.o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2000 r. Nr 19, poz.239 z późn. zm.) - generalnie weszły w życie 6 kwietnia 2000 r.
Ustawą z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2001 r. Nr 111, poz. 1194) - kolor niebieski
Ustawą z dnia 15 marca 2002 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2002 r. Nr 41, poz. 362)  - kolorem czarnym
Ustawą z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1404) - kolor manganowy - zmiany art. 30 miały wejść w w życie 1 stycznia 2002 r., ale Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1795) - weszła w życie 31 grudnia 2001 r. - przesunęła jej wejście na 1 stycznia 2003 r., zaś Ustawą z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2002 r. Nr 4, poz. 32) - kolor brązowy - miały wejść w życie 1 stycznia 2003 r. Realizację obowiązującego w brzmieniu ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. art. 30 ust. 4 Ustawą z dnia 17 grudnia 2001 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy - Karty Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz.1794) przesunięto również na 1 stycznia 2003 r. Ustawami zmieniającymi powyższe ustawy (aż trzema różnymi)  z dnia 12 września 2002 r. (....)  przepisy te weszły w życie z dniem 1 października 2002 r.
Ustawą z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz.U. z 2001 r. Nr 144, poz. 1615) - kolor różowy
Ustawą z dnia 22 grudnia 2000r. - o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz.U. z 2000 r. Nr 122, poz.1323) - kolor ciemnoniebieski
Ustawy z dnia 12 września 2002 r. -
zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Przepisy wykonawcze oraz komentarz MENiS do Karty:

1. Przepisy przejściowe do Karty Nauczyciela

1) Ujednolicone fragmenty ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2000 r. Nr 19, poz.239 z późn. zm.), które weszły w życie z dniem 6 kwietnia 2000 r.

2) Ujednolicone fragmenty ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 z późn. zm.), która weszła w życie 26 października 2001 r.

Komentarz MEN do ustaleń Karty Nauczyciela:

2. Wynagrodzenie nauczycieli wg Karty Nauczyciela

3. Awans zawodowy nauczycieli

Tekst ujednolicony ROZPORZĄDZENIA Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2000r. Nr 70, poz.825 z pózn. zm)

Wzory druków - do ściągnięcia w formacie doc spakowane zip:
> Akt mianowania
> Akt nadania stopnia awansu z mocy prawa
> Decyzja w sprawie poziomu wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych
> Decyzja w sprawie uznania kwalifikacji za zbliżone
> Dodatek za wysługę lat
> Wniosek o odbycie skróconego stażu
> Wniosek o odbycie stażu