Zespół Szkół w Nowotańcu

Dane szkoły:

 1. Nazwa szkoły i adres szkoły: Zespół Szkół w Nowotańcu (Szkoła Podstawowa + Gimnazjum), Nowotaniec 77,
  38 -506 Nowotaniec

 2. Telefon: (013) 4664158

 3. E-mail: nowotaniec@poczta.onet.pl

 4. Organ prowadzący, adres: Urząd Gminy w Bukowsku,
  38-505 Bukowsko

 5. Dyrektor: mgr Anna Bąk

 6. Wicedyrektor: mgr Renata Preisner-Rakoczy

 7. Rada Rodziców - imię, nazwisko, adres przewodniczącego:
  Andrzej Balwierczak

Organizacja szkoły:

Struktura organizacyjna:

Nauczane języki obce: j. rosyjski, j. angielski, j. niemiecki
Podział na grupy: klasa V - język niemiecki, technika i informatyka, wychowanie fizyczne; klasa I gim. - język niemiecki, język angielski, wychowanie fizyczne, informatyka i technika, klasy II i III gim. Podział występuje w obrębie rocznika ze względu na płeć na lekcjach wychowania fizycznego i informatyki
Zajęcia nadobowiązkowe, fakultatywne, pozalekcyjne: język angielski, kółko polonistyczne, kółko matematyczne, UKS, kółko plastyczne, kółko teatralne, klub młodego ekologa, klub turystyczny.
Stan zatrudnienie kadry pedagogicznej:
Liczba nauczycieli ogółem: 23, w tym pełnozatrudnionych: 18, niepełnozatrudnionych: 5
Status zawodowy nauczycieli: kontraktowi - 6, mianowani - 16, dyplomowani - 1.
Zasoby materialne:

Osiągnięcia:
Jesteśmy małą szkołą o statusie Zespołu Szkół , jedyną placówką kulturotwórczą w naszej wsi. W związku z tym podejmujemy działania zmierzające do rozpowszechnienia kultury w szeroko pojętym znaczeniu. Możemy się pochwalić wystawą militariów pod hasłem : "Ten pozna przyszłe, kto zna przeszłe wieki" zorganizowaną przy dużym współudziale i zaangażowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli. Przygotowanie owej ekspozycji utwierdziło nas w przekonaniu, że delegowanie władzy przynosi zamierzone rezultaty.

W związku z tym w naszej szkole uczniowie czują się współgospodarzami naszej placówki, są więc odpowiedzialni za działania swoje i kolegów. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych wychowanków, rozwijając ich kreatywność, twórcze myślenie i pasje. Konsekwencją tego były kolejne wystawy:

 

 

Kładziemy również naciska na twórcze myślenie uczniów, na samodzielne wyszukiwanie informacji z różnych źródeł oraz wykorzystywanie ich w trakcie ogólnoszkolnych debat podejmujących ważne problemy społeczne typu:
"Czy warto być patriotą?",

 

"Czy Polska powinna wstąpić do Unii?".

 

Nie zapominamy również o dzieciach uzdolnionych plastycznie, bowiem plastyka oddziałuje na wszystkie sfery osobowości ucznia. Uczy dostrzegać piękno, rozwija wyobraźnię. Pasjonujący jest sam proces tworzenia, gdyż zaspokaja potrzebę samodoskonalenia i autoekspresji. Warsztaty rękodzieła umożliwiły uczniom doskonalenie nabytych umiejętności

 

 

 

Staramy się również wprowadzać naszych wychowanków w świat kultury, organizujemy więc wyjazdy do teatru w Rzeszowie i Krakowie, kina, muzeów, ogrodu botanicznego. Uczniowie nasi byli również na spotkaniu z Jerzym Wajdą i premierze "Zemsty" w Warszawie.
Istotnym aspektem wychowawczym w pracy naszej placówki była realizacja projektu: "Kochamy nasze babcie i dziadków", który cieszył się olbrzymim zainteresowaniem seniorów.
Dbamy również o integrację rodzin i środowiska lokalnego, czemu służyć miała "Wielka Majówka" - impreza środowiskowa zorganizowana przez Zespół Szkół i Przedszkole w Nowotańcu oraz Biuro Promocji Gminy Bukowsko.

Celem imprezy była integracja społeczności lokalnej, wskazanie na atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego w gronie rodziny, zaprezentowanie różnorodnego dorobku uczniów oraz uczczenie matek w przededniu ich święta.

 

Znaczącą część majówki stanowiły turnieje realizowane w ramach programu "Młodzież - wychowanie dla obronności i integracji europejskiej" .Finał Gminnego Turnieju Piłki Nożnej zgromadził na trybunach wielu zagorzałych kibiców. Podobnie olbrzymim zainteresowaniem widowni cieszył się turniej:"Sprawna rodzina", budzący wielkie emocje wśród samych uczestników, jak i kibiców.

 

Aplauz publiczności zyskały popisy uczniów ościennych szkół biorących udział w koncercie piosenki europejskiej : "Muzyka ponad granicami". Młodzież w profesjonalny sposób wykonywała piosenki w języku niemieckim, angielskim i francuskim, udowadniając tym samym, że bariery językowe zostały pokonane i dzieci wiejskie też stają się obywatelami Europy.

Uwieńczeniem Majówki była wspólna dyskoteka.

Organizatorzy przekonali się, że tego typu imprezy są wyjściem naprzeciw potrzebom lokalnego środowiska, bowiem dzieci, rodzice i mieszkańcy okolicznych miejscowości z dużym zaangażowaniem brali udział w przygotowaniu uroczystości, jak i samej Majówce.

Inne informacje o szkole są dostępne również pod adresem www.bukowsko.pl